Terug naar
de hoofdsite
Offerte
aanvragen

Algemene voorwaarden voor dienstverlening van
Hoekstra & Partners Sint Nicolaasga B.V.

Artikel 1 – Opdrachtnemer
Alle opdrachten, waaronder vervolg- of aanvullende opdrachten, worden uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Hoekstra & Partners Notarissen Sint Nicolaasga B.V., statutair gevestigd te Sint Nicolaasga, ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 01140373 (hierna te noemen: H&P).
Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van H&P, wordt daaronder ook voor zoveel nodig of van toepassing, bedoeld de notaris(sen) verbonden aan H&P.

Artikel 2 – Toepassingsbereik
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door H&P aanvaarde opdrachten, eventuele aanvullende- en vervolgopdrachten en alle overige werkzaamheden.
2. Deze algemene voorwaarden worden mede bedongen ten behoeve van de notarissen, kandidaat-notarissen en al de overige personen die bij, voor of namens H&P werkzaam zijn.
3. Bijzondere voorwaarden die met een opdrachtgever zijn overeengekomen en die afwijken van deze algemene voorwaarden prevaleren boven het dienaangaande bepaalde in deze algemene voorwaarden.

Artikel 3 – Opdracht
Onder “opdracht” wordt verstaan de overeenkomst in de zin van artikel 7:400 Burgerlijk Wetboek waarbij H&P zich jegens de opdrachtgever verplicht tot het verrichten van bepaalde diensten. Alle opdrachten worden met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 Burgerlijk Wetboek aanvaard, ook indien het de (stilzwijgende) bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd

Artikel 4 – Verlening opdracht
Voor zover niet een opdrachtbevestiging van opdrachtgever is ontvangen impliceert het niet weersproken in ontvangst nemen van een namens H&P opgemaakte concept-akte, advies of ander geschrift het verlenen van een desbetreffende opdracht aan H&P. De ontvangst door H&P van een koopovereenkomst waarin is bepaald dat de aan H&P verbonden notaris de akte van levering zal verlijden, of waarin niet specifiek een notaris(kantoor) wordt genoemd, impliceert het verleend zijn van een opdracht door koper en verkoper tot het opstellen van de akte van levering en het verrichten van alle werkzaamheden ter zake.

Artikel 5 – Vaststelling honorarium
Het honorarium van H&P wordt vastgesteld, tenzij anders is overeengekomen, op basis van de aan de opdracht bestede uren te vermenigvuldigen met het door H&P gehanteerde uurtarief.

Artikel 6 – Voorlichting over financiële gevolgen en/of betaling
1. Het verschuldigde honorarium met bijkomende kosten en verschotten dienen, tenzij anders vermeld, uiterlijk op de datum van het passeren van de akte, en wel vóór het tijdstip daarvan, te zijn ontvangen door H&P.
2. Alle betalingen dienen zonder opschorting en/of verrekening te worden gedaan.
3. H&P is bevoegd, indien de opdracht langer loopt dan drie maanden, tussentijds te declareren.
4. H&P is bevoegd een voorschot op honorarium en verschotten in rekening te brengen. Deze tussentijdse voorschotnota’s dienen binnen veertien dagen na verzending te worden voldaan.

Artikel 7 – Werkzaamheden zonder notariële akte
Ook voor de werkzaamheden die verricht worden zonder dat deze uiteindelijk leiden tot een notariële akte, is H&P bevoegd de verrichte werkzaamheden in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Het honorarium wordt daarbij vastgesteld als hiervoor in artikel 5 bepaald. Indien aan de werkzaamheden een koopovereenkomst ten grondslag ligt, brengt H&P het honorarium in rekening overeenkomstig hetgeen in de koopovereenkomst over de verdeling van de kosten tussen partijen is bepaald en bij gebreke van een dergelijke bepaling in de koopovereenkomst bij koper.

Artikel 8 – Inschakeling van derden
H&P is bevoegd bij de uitvoering van een opdracht voor rekening en risico van de opdrachtgever derden n te schakelen. De keuze van door H&P in te schakelen derden zal, waar mogelijk, geschieden in overleg met de opdrachtgever en met inachtneming van de nodige zorgvuldigheid. H&P is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van deze derden. De opdrachtgever verstrekt aan H&P een volmacht om voor en namens hem met de desbetreffende derde een overeenkomst aan te gaan en eventuele door derden bedongen aansprakelijkheidsbeperkingen voor en namens hem te aanvaarden. Kosten van derden zijn voor rekening van de opdrachtgever. H&P zal nimmer opdrachtgever van derden zijn.

Artikel 9 – Rechten van derden
De uitvoering van de verstrekte opdracht geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Indien de opdrachtgever de inhoud van de door H&P voor hem verrichte werkzaamheden aan derden verstrekt, is de opdrachtgever jegens H&P gehouden die derde er op te wijzen dat die werkzaamheden werden verricht uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever en onder toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden. INdien een derde van de inhoud van die werkzaamheden op enigerlei wijze gebruik maakt, is die derde aan de inhoud van deze algemene voorwaarden gebonden.

Artikel 10 – Voortijdige beëindiging opdracht
1. Wanneer de opdrachtgever een aan H&P verleende opdracht voortijdig beëindigt, is H&P bevoegd ter zake van de verrichte werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren op basis van de door H&P bestede tijd, zulks met inachtneming van het hiervoor in artikel 5 bepaalde.
2. In afwijking van het vorenstaande is H&P, indien de afspraak tot het verlijden van (de) notariële akte(n) twee dagen of korter voor het afgesproken tijdstip van verlijden van de betreffende notariële akte(n) geen doorgang kan vinden en indien alsdan blijkt dat definitief niet tot afwerking van zaken gekomen kan worden, bevoegd ter zake van de sub 1 bedoelde werkzaamheden aan de opdrachtgever te declareren eenhonderd procent (100%) van het bij de opdracht overeengekomen honorarium (en indien daarvan geen sprake is, te declareren op basis van de door H&P bestede tijd, zulks met inachtneming van het hiervoor in artikel 5 bepaalde).

Artikel 11 – Aansprakelijkheid van de opdrachtgever
1. Indien een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de bedragen die uit hoofde van die opdracht aan H&P verschuldigd zijn. Indien een opdracht wordt verstrekt door een natuurlijk persoon namens een rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens in privé opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie van H&P, onverschillig of de declaratie ten name van de rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijke persoon.
2. In het geval van overlijden van de opdrachtgever gaan zijn rechten en verplichtingen over op zijn rechtverkrijgenden onder algemene titel.
Artikel 12 – Uitbetaling van gelden
Een vordering op H&P vanwege de uitbetaling van gelden op grond van de rechtshandeling die in een akte is neergelegd, kan niet worden gecedeerd of verpand. H&P betaalt op grond van beleidsregels van de Koninklijke Nederlandse Beroepsorganisatie (KNB) alleen gelden uit aan degene die als partij optreedt bij een akte en/of aanspraak kan maken op de uitbetaling op grond van de rechtshandeling die in de akte is neergelegd, behoudens de in de beleidsregels genoemde uitzonderingen.

Artikel 13 – Kosten van invordering
De opdrachtgever aan wie, door middel van een declaratie of op andere wijze, schriftelijke betaling van honorarium en bijkomende kosten en verschotten is verzocht en van wie geen betaling is ontvangen, is aansprakelijk voor de kosten die H&P vanaf het moment van verstrijken van de vervaltermijn, zowel in als buiten rechte, ter inning van haar vordering maakt, alsmede ter zake van de door H&P bestede tijd op basis van de bij H&P voor de betreffende notaris en/of medewerker gebruikelijke uurtarief. Voorts is de opdrachtgever vanaf dertig dagen na de vervaldatum van de declaratie rente over die vordering verschuldigd. De rente bedraagt één procent (1%) per maand, waarbij een gedeelte van een maande geldt als een volle maand. Indien H&P betalingsherinneringen moet versturen is H&P bevoegd om vijfentwintig euro (€ 25,00) administratiekosten in rekening te brengen. Als een vordering ter incassering uit handen wordt gegeven zullen incassokosten in rekening worden gebracht conform de wettelijke regeling zoals opgenomen in artikel 6:96 Burgerlijk Wetboek, met een minimum van veertig euro (€ 40,00).

Artikel 14 – Werkzaamheden
De werkzaamheden zullen door H&P worden verricht met inachtneming van de voor notarissen geldende wettelijke en andere voorschriften.

Artikel 15 – Klachten
Indien de opdrachtgever klachten heeft jegens H&P zal hij deze klachten eerst aan H&P te kennen geven. Wordt daarop naar de mening van de opdrachtgever niet of op niet voldoende bevredigende wijze gereageerd, dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid zich te wenden tot:
– de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie; of
– de desbetreffende Kamer voor het Notariaat; en/of
– de bevoegde burgerlijke rechter.
Op de dienstverlening door H&P is voorts de klachten- en geschillenregeling notariaat van toepassing. Zie ook www.knl.nl en www.degeschillencommissie.nl.

Artikel 16 – Aansprakelijkheid
1. Indien in de werkzaamheden die worden verricht ter uitvoering van de aan H&P gegeven opdracht, een of meer fouten zijn gemaakt, is de totale met betrekking tot die werkzaamheden aan de opdrachtgever(s) en derden te betalen schadevergoeding beperkt. Deze schadevergoeding is beperkt tot het bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering in het betreffende geval aan H&P aanspraak geeft op uitkering. Indien H&P geen aanspraak heeft op uitkering zal de aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal het notarieel honorarium dat voor de betreffende dienstverlening in rekening is gebracht.
2. De uitsluiting en beperking van de aansprakelijkheid en de andere bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt (bedongen) ten behoeve van allen die bij H&P werkzaam zijn of waren, zodat dezen zich evenzeer op deze uitsluiting en beperkende aansprakelijkheidsbedingen kunnen beroepen.
3. H&P is niet aansprakelijk voor een tekortkoming wegens één of meer fouten en/of onjuiste en/of onvolledige gegevens in de door H&P te gebruiken registers (zoals Kadaster, CTR, CLTR, huwelijksgoederenregister, faillissementsregister, BRP enzovoorts), eerdere akte(n), mededelingen, adviezen, legal opinie(s) en of/ andere stukken van de opdrachtgever, zijn adviseur en/of derden. H&P mag er op vertrouwen dat deze registers, akten, mededelingen, adviezen, legal opinie(s) en/of andere stukken juist zijn.
4. H&P is gerechtigd zonder voorafgaand overleg met de opdrachtgever (mede) namens deze een eventuele uitsluiting of beperking in de aansprakelijkheid van de zijde van de door de opdrachtgever of H&P ingeschakelde derde(n) te aanvaarden.
5. De wetenschap en/of fout van de adviseur van de opdrachtgever, bijvoorbeeld diens accountant, advocaat, estate-planner, bak, tussenpersoon of belastingadviseur, wordt aan de opdrachtgever toegerekend.
6. Indien een buitenlandse opdrachtgever betrokken is bij een akte casu quo andere dienst, wordt aangeraden om een legal opinie door een deskundige te laten opstellen inzake zijn (vertegenwoordigings)bevoegdheid. H&P is niet aansprakelijk voor een tekortkoming wegens een fout in de legal opinie of wegens het achterwege laten van de legal opinie.
7. H&P is niet aansprakelijk voor het niet (deugdelijk) functioneren van de door haar bij de uitvoering van de werkzaamheden gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, geen uitgezonderd. Met name is H&P niet aansprakelijk bij een storing van de Dienst voor het Kadaster en de openbare registers, huwelijksgoederenregister, handelsregister, faillissementsregister, enig ander register en betalingsverkeer (bankstoring). Evenmin is H&P aansprakelijk bij een stroomstoring of een storing in het dataverkeer.
8. De aansprakelijkheidsbeperking en -uitsluiting in deze voorwaarden geldt ook indien H&P ten onrechte haar dienst (de opdracht) heeft geweigerd of heeft opgezegd en hieruit schade is voortgevloeid.
9. Mocht ondanks een uitsluiting van haar aansprakelijkheid H&P aansprakelijk zijn, dan gelden ook in dat geval de in deze voorwaarden omschreven aansprakelijkheidsbeperkingen.
10. De uitvoering van verstrekte opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen, onder welke naam en titel ook.
De opdrachtgever vrijwaart H&P tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij een en ander het gevolg is van opzet of grove nalatigheid van H&P.
10. Ingeval de opdrachtgever of een derde een klacht heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij H&P daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs door de opdrachtgever en/of zijn adviseur ontdekt had kunnen worden (met inachtneming van de onderzoeksplicht van de opdrachtgever en zijn adviseur) schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij er geen beroep meer op kan doen, dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.
Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden uit welken hoofde ook jegens H&P vervallen in ieder geval één jaar na de als hiervoor bedoelde gedane kennisgeving.

Artikel 17 – Beheer gelden
H&P kan in het kader van de uitvoering van opdrachten gelden onder zich houden. H&P zal deze gelden storten op een derdengeldenrekening (‘kwaliteitsrekening’) bij een bank. H&P is niet aansprakelijk indien de bank haar verplichtingen niet mocht nakomen.

Artikel 18 – MOT en WWFT
Op de dienstverlening door H&P is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) van toepassing. IN dat kader is de notaris onder meer verplicht zonder medeweten van de bij de opdracht betrokken partijen melding bij het Meldpunt Ongebruikelijke Transacties (MOT) te maken als zich een ongebruikelijke situatie of transactie voordoet; dit geldt ook voor een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd.
Tevens is in dat kader H&P onder meer verplicht in verband met de dienstverlening aan opdrachtgever een cliëntenonderzoek uit te voeren, welk onderzoek onder meer het vaststellen en verifiëren van de identiteit omvat. H&P is in verband hiermee verplicht om ongebruikelijke transacties te melden aan de Financial Intelligence Unit Nederland in Zoetermeer. Indien H&P overgaat tot melding van een transactie zal hij dat niet mogen melden aan de desbetreffende cliënt.

Artikel 19 – Persoonsgegevens
Ten behoeve van een goede dienstverlening zullen de (persoons)gegevens van zowel natuurlijke- als rechtspersonen (opdrachtgevers en eventuele wederpartijen van opdrachtgevers) in een elektronisch kaartsysteem worden ingevoerd. Deze gegevens zullen met de grootst mogelijke vertrouwelijkheid worden behandeld en bewaard. Dit met inachtneming van de ter zake geldende wet- en regelgeving.

Artikel 20 – Archivering
De akten worden gearchiveerd en bewaard conform hetgeen is bepaald in de Wet op het notarisambt (WNA). Nadat de opdracht is uitgevoerd zal H&P het bijbehorende dossier bewaren en eventueel scannen en, voor zover geen zwaardere wettelijke bewaringsrichtlijnen gelden, gedurende ten minste zeven jaren (digitaal) bewaren. Daarna staat het H&P vrij om het dossier /de gescande stukken te vernietigen. Bij eventuele geschillen na verloop van deze termijn van zeven jaren, zal de bewijslast zoveel mogelijk aan de zijde van de opdrachtgever liggen.

Artikel 21 – Beroeps- en gedragsregels
H&P houdt zich aan alle bestaande beroeps- en gedragsregels. Een uitleg van deze regels is te vinden in de door de KNB in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgestelde consumentenbrochure ‘Spelregels voor notaris en consument” . Deze brochure is terug te vinden op www.knb.nl en kan op verzoek worden verstrekt.

Artikel 22 – Ongeldige / niet afdwingbare bepalingen
Mocht een bepaling van deze voorwaarden geheel of deels ongeldig of niet afdwingbaar blijken, dan zal die bepaling worden vervangen door een bepaling die de intentie van de ongeldige- casu quo niet afdwingbare bepaling zo dicht mogelijk benadert en blijft het overigens in deze voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 23 – Toepasselijk recht
Op de rechtsverhouding tussen H&P en haar opdrachtgevers, de dienstverlening van H&P en de eventuele aansprakelijkheidsstelling is Nederlands recht van toepassing. Voor beslechting van geschillen is uitsluitend de Nederlandse rechter of de Geschillencommissie bevoegd.

Tsjûkemarwei 4
8521 NA Sint Nicolaasga
Tel 0513 – 432600
E-mail: sintnicolaasga@hoekstraenpartners.nl
Web: www.sintnicolaasga.hoekstraenpartners.nl
KvK 01140373